INTERPELLATIE HART VOOR BNM LEGT ONBEHOORLIJK BESTUUR EN LEUGENS WETHOUDER BOLAND (D66) BLOOT

Een interpellatie is een zware ondervraging van een bestuurder, die verantwoording moet afleggen over zijn gevoerde beleid.

Waarom deze interpellatie?

Dit college en met name Wethouder Boland (D66) toont geen respect voor raadbesluiten uit de oude gemeentes of voor uitkomsten van langdurige participatietrajecten van inwoners. Ook hecht hij weinig waarde aan de belangen van inwoners bij het nemen van besluiten. Het collegebesluit over Vaartweg 26 staat hier symbool voor.

De interpellatie betreft de ontwikkeling op de Vaartweg 26 bestaande uit een woonhuis en een bedrijventerrein met hallen, die sinds 2010 een woonbestemming hebben, maar waar sindsdien geen projectontwikkeling heeft plaatsgevonden.
Uit de historie blijkt dat de gemeenteraad van Bussum vanaf 2010 tot 2014 4 raadsbesluiten heeft genomen om in het gebied bedrijvigheid en industrie te ontmoedigen vanwege de grote (verkeers-) en geluidsoverlast voor de buurt en Vaartweg 26 is middels diverse besluiten bestemd tot wonen.

Op 30 juni besluit wethouder Boland (D66) om voor 5 jaar een tijdelijke omgevingsvergunning af te geven, zodat op de Vaartweg 26 weer bedrijvigheid met zwaar vrachtverkeer en extra verkeers- en geluidsoverlast kan worden toegestaan.

Waarom?

De zwaarwegende redenen om een collegebesluit te nemen tegen de 4 raadsbesluiten in en tegen de inspraak van de omwonenden zijn de financiële en planmatige haalbaarheid voor de projectontwikkelaar, meer bedrijfsruime voor van Walraven en tegengaan leegstand van de bedrijfshallen.

Zijn risico’s van projectontwikkelaars en de behoefte voor meer ruimte voor een bedrijf nu echt zwaarwegend?
En hoe zit het met de toenemende overlast voor omwonenden van de Vaartweg en de Roemer Visscherlaan als er nu op 2 locaties een groot bedrijf gevestigd wordt?
Hoe zit het met alle inspraak van de inwoners: de zienswijzen, emails, brieven en de foto’s van de geblokkeerde straat door vrachtwagens?

Volgens wethouder Boland was hem geen overlast bekend (citaat vragenuur 19 april jl.: “Mij is geen overlast bekend!”) en op 12 juni jl is dit op de inspraakavond door de gemeente bevestigd: “Ons is geen overlast bekend.”
Op de vragen: ‘welke zwaarwegende redenen wethouder Boland had om de 4 raadsbesluiten naast zich neer te leggen’ en ‘waarom de belangen van inwoners niet zijn meegenomen’ was het antwoord dat dit juist wel het geval is, omdat door de uitbreiding van 355m2 bedrijfsruimte juist minder overlast zou ontstaan.

Welke overlast????
De gemeente wist op tot 12 juni jl. toch niet van overlast???
Dit was de eerste leugen van de avond.
En wie heeft bedacht dat uitbreiding van bedrijfsruimte juist minder verkeers- en parkeeroverlast zal geven???

De tweede leugen was dat de wethouder aangaf dat hij op de locatie is geweest en met de bewoners om de Vaartweg 26 uitgebreid had gesproken.
Geen van de bewoners die met hun tuinen aan de uitbreiding grenzen en de meeste overlast zullen ervaren, heeft de wethouder gezien danwel gesproken.

Hart voor BNM vroeg ook naar het verkeersonderzoek van de projectontwikkelaar waar het college zich op heeft gebaseerd in het collegebesluit. Waarom heeft de gemeente geen eigen verkeersonderzoek gedaan?
De wethouder verklaarde dat de gemeente dat wel had gedaan. Waar is dat onderzoek dan? En waarom was dat geen onderdeel van de besluitvorming?

Toen de vraag van Jan Kwekkeboom (GOP) kwam of de parkeernorm het wel toelaat om 5 openbare parkeerplaatsen te onttrekken ten gunste van de projectontwikkelaar om een laad- en losplek te maken, had de wethouder geen antwoord. Hij vond dit een technische vraag. Kwekkeboom vroeg door, dat er bij het onttrekken van parkeerplekken eerst een parkeeronderzoek moet plaatsvinden, zeker in een straat met zo’n beetje de hoogste parkeerdruk van de gemeente. De wethouder wist van niks.

Opvallend was dat coalitiepartijen VVD en GroenLinks het niet opnamen voor de wethouder. D66 deed nog een halfzachte poging, maar verzandde in de onwaarheden van de wethouder. Het CDA deed de interpellatie betreffende de belangen van de inwoners en behoorlijk bestuur af als ‘prietpraat’.
De oppositie (GOP, PvdA, fractie Kruyt, fractie Vlaanderen en 50 plus) waren hard voor de wethouder: van Vlaanderen vroeg zich af of het collegebesluit wel rechtmatig was genomen volgens de geldende wetgeving, fractie Kruyt vond de termijn van 5 jaar te lang, PvdA vroeg zich af sinds wanneer het afdekken van financiële risico’s van ondernemers bij het takenpakket van de wethouder hoort.

Samengevat is hier sprake van onbehoorlijk bestuur waar de rechtszekerheid van inwoners ernstig wordt aangetast en de (financiële) belangen van een projectontwikkelaar en een bedrijf aanleiding kunnen zijn om 4 raadsbesluiten opzij te schuiven, de belangen van inwoners niet te behartigen en 5 openbare parkeerplaatsen te ontnemen.

Hart voor BNM eindigde de avond met: “De wethouder handelt als individu in dit dossier. De wethouder houdt geen rekening met het algemeen belang, dat van de inwoners en de wijk, toont geen respect voor weldoordachte en goed onderbouwde raadsbesluiten, waarin de gemeenteraad van Bussum gekozen heeft voor ontmoediging van bedrijvigheid en industrie op de Vaartweg en waar de raad heeft gekozen om Vaartweg 26 een woonbestemming te geven en ontwikkeling ervan aan de markt over te laten.”