GOOISE MEREN KOMT ALS DE GROTE VERLIEZER UIT DE CRAILO-ONDERHANDELING MET DANK AAN D66, CDA, GROENLINKS en PvdA

Crailo
Bewoners omgeving Crailo protesteren voor aanvang gemeenteraad

Met het raadsbesluit van 18 dec jl is de gemeenteraad van Gooise Meren buiten spel gezet voor de komende 12 jaar voor het project Crailo. We zijn alle controle en toekomstige regie kwijtgeraakt, omdat het project opgaat in een BV en het BV-belang altijd het gemeentebelang overstijgt en de gemeenteraad geen zeggenschap heeft.

Daarnaast hebben we nog meer weggegeven in de onderhandeling: van 35% kosten voor aankoop en risico, zijn we naar 45% gestegen, d.w.z. dat we zo even 6 miljoen euro gemeenschapsgeld hebben weggegeven. We dragen dus 45% risico op het hele project en kopen slechts 10 ha grond, Hilversum draagt ook 45% risico op het hele project en koopt het dubbele (20 ha). Hilversum heeft dus veel meer toekomstig verdienpotentie  in de vorm van OZB, dan Gooise Meren.

Daarnaast draait Gooise Meren op voor de kosten van bovenwijkse voorzieningen en krijgen we toch een zoekgebied voor bedrijvigheid op ons gedeelte van Crailo. De burgerparticipatie die opgenomen was in het ruimtelijk kader van de Provincie NH is verloren gegaan, want het nieuwe amibitiedocument vervangt het ruimtelijk kader, zoals duidelijk werd tijdens de presentaties op 4 juli jl en op 6 nov jl. door de stuurgroep en de colleges van Hilversum, Laren en Gooise Meren

Waarom hebben D66, CDA, GL en PvdA dit allemaal weggegeven aan Hilversum. Hiervoor zijn emotionele verklaringen gegeven in de raad: “ Het is zo’n mooi plan.”, “We moeten vertrouwen hebben.” etc. etc.

De mening van Hart voor BNM, VVD, GDP en 50PLUS is dat Hilversum keihard en slim heeft onderhandeld en dat ze bij D66, CDA, GL en PvdA op de juiste knoppen hebben gedrukt en daarmee zijn alle belangrijke punten weggegeven en is Gooise Meren slechter uit de onderhandeling gekomen dan we er in gingen.

De adviezen van advocaten die door de gemeenteraad van Gooise Meren betrokken waren in het proces zijn in de wind geslagen door deze partijen.

De omwonenden van Crailo zijn boos en terecht. Vijf jaar lang zijn ze nauw betrokken bij de plannen en hebben op pro actieve wijze door de Provincie NH hun burgerparticipatie uitgewerkt zien worden in het ruimtelijk kader en in het bestemmingsplan. En nu zien ze ook nog dat de gemeenteraad, hun volksvertegenwoordigers, buiten spel gezet worden. Zoals Hugo Bellaart van de VVD terecht opmerkte: “Er komt een groot hek om Crailo en de sleutel is van CrailoBV en alleen als het de BV schikt mag de wethouder een kijkje komen nemen, maar de gemeenteraad en de inwoners kunnen alleen vanachter het hek toekijken.”

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/216953/Bewoners-Gooise-Meren-boos-over-aankoop-Crailo

HEBBEN WE NOG IETS IN TE BRENGEN?

Het bestemmingsplan komt nog op tafel en moet in alle drie de gemeenteraden op dezelfde wijze worden vastgesteld. Daarin worden zaken geregeld als de hoeveelheid woningen en de categorie bv sociale huur, middeldure huur, goedkope, middeldure en dure koop, maar ook de locatie en hoeveelheid ha bedrijvigheid, de ontsluiting van de wijk etc. Echter Gooise Meren kan niet veel wijzigingen aanbrengen, want elke vertraging op het project kost een inwoner van Gooise Meren 1.6 keer zoveel als een inwoner van Hilversum. We zitten dus strak aan de leidraad van Hilversum.

DE HISTORIE VAN CRAILO:

De Provincie NH had het plan Crailo te gaan ontwikkelen en hiervoor is na een burgerparticipatieproject een ruimtelijk kader in 2014 vastgesteld in de gemeenteraden van Hilversum, Bussum en Laren.

Dat ruimtelijk kader is uitgewerkt in een bestemmingsplan, wat voor 90% klaar is. Ook hier waren de inwoners nauw bij betrokken en tevreden over de houding van de provincie NH die naar hun punten heeft geluisterd m.b.t. het groen, de ontsluiting van de wijk en de dichtheid van woningen. Geen vuiltje aan de lucht dachten ze: 220 woningen in het groen en geen bedrijvigheid op Crailo-Noord. De bedrijvigheid was op Crailo Zuid gepland.

Voorjaar 2017:

De colleges van H’sum, Gooise Meren en Laren zijn gaan onderzoeken of ze het gebied zelf konden aankopen en in dat proces sloegen ze twee cruciale stappen over: namelijk het kaderstellen door de gemeenteraden en de burgerparticipatie van de bewoners. In feite zijn de raden en de inwoners toen al buiten spel gezet door de D66 bestuurders van de drie gemeentes, de trekkers van het plan.

Op 2 nov jl. werden de plannen naar buiten gebracht: het ambitiedocument, de koopovereenkomst, de samenwerkingsovereenkomst en de grondexploitatie. De gemeenteraad van Gooise Meren, maar ook de inwoners zijn hard aan het werk gegaan om alle stukken te lezen, college, stuurgroep, ambtenaren te bevragen en uiteindelijk hebben we ook uitgebreid juridisch advies ingewonnen.

Wat wilden Hart voor BNM, VVD, GDP, 50PLUS en Nellejet van Tilburg (CDA)

1.     Geen BV voor Crailo, maar een Gemeenschappelijke Regeling: dan wordt de controlerende en kaderstellende rol door de raad gewaarborgd en houden we als gemeente regie over het project.

2.     Het risico op het project op 35% voor Gooise Meren, 55% Hilversum en 10% Laren houden, dit kwam overeen met de aankoop van de hectares en de bestemming. GM (10 ha met 2.6 ha dubbelfunctie wonen/werken en zoekgebied bedrijvigheid), H’sum (20 ha met 2 ha zoekgebied bedrijvigheid), Laren (30 ha, voornamelijk voor groen en bedrijvigheid categorie 3 en klein stukje woningbouw).

3.     Respect voor de gevoerde burgerparticipatie, d.w.z het ruimtelijk kader uit 2014 blijft overeind en dus het nieuwe ambitiedocument alleen vaststellen t/m de pijlers. Het ruimtelijk concept hiervan niet vaststellen, maar als leidraad meenemen met het ruimtelijk kader voor een verdere uitwerking in een stedenbouwkundig plan met hetzelfde niveau van burgerparticipatie als eerder gevoerd is door de provincie.

4.     Bedrijvigheid uit het gedeelte van Gooise Meren halen: geen zoekgebied en terug naar het ruimtelijk kader m.b.t. de Palmkazerne: geen creatieve bedrijvigheid, maar een dubbelfunctie wonen en werken.

5.     Meer sociale en middeldure huurwoningen in het plan opnemen.

WAAROM IS DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (GR) ZO BELANGRIJK GEWEEST IN DE DISCUSSIE?

De gemeentewet geeft de uitdrukkelijke voorkeur aan een GR oftewel een publiekrechtelijke samenwerking. Als gemeenten gebruik willen maken van een privaatrechtelijke rechtsvorm (een BV) dan is dat alleen toegestaan als dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang (art 160 lid 2 gemeentewet). Dat wil dus zeggen dat alleen als het openbaar belang meer gediend is bij een privaatrechtelijke regeling dan een publiekrechtelijke regeling mag hiervoor gekozen worden. Het college mag niet tot oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon, een BV, overgaan zonder dat de raad in gelegenheid is gesteld om haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Oftewel de wet werpt allerlei beschermende mechanismen op om publiekrechtelijke samenwerkingen niet in een privaatrechtelijke regeling te gieten. De GR is vanzelfsprekend bij publiekrechtelijke samenwerkingen (samenwerking tussen 3 gemeentes), omdat de raad haar controlerende en kaderstellendetaak kan blijven uitoefenen. Bij een BV kan door de raad of het college geen directe controle of zeggenschap op de dagelijkse bedrijfsvoering worden uitgeoefend.

Er is bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) een controlerende functie, het bestuur moet aan de AVA verantwoording afleggen. De AVA heeft inlichtingenrecht, maar geen zeggenschap.

Daar begint het eerste punt uit de Samenwerkingsovereenkomst: de raad van GM wilde geen zeggenschapsverdeling van 55% (H’sum), 10% (Laren) en 35%(GM), met een meerderheid van 65%. We wilden 1/3, 1/3 en 1/3 zeggenschap in de AVA.

Echter volgens het advies van AKD-advocaten is er geen sprake van zeggenschap in de zin van besluitvorming, maar alleen in de zin van inlichtingenrecht en het globaal richting geven, maar kan geen bindende specifieke instructies geven over de wijze waarop het bestuur haar taken uitoefent.

De vraag die dit verhaal van AKD oproept is: waar kan de AVA wel wezenlijke besluiten over nemen?

De zeggenschapwijziging van GM in de AVA van 35% voor GM, 55% H’sum en 10% Laren naar 1/3 1/3 en 1/3 is het enige dat bereikt is van de belangrijke punten van GM en blijkt een duurbetaalde wassen neus te zijn, want in feite is er geen zeggenschap voor gemeentes bij een BV.

D66, CDA, GL en PvdA hebben voor een BV gekozen en dus staat de gemeenteraad op afstand, daarmee is de zeggenschapdiscussie ineens op tafel. Deze had niet gevoerd hoeven te worden als er voor een GR was gekozen.

Echter de zeggenschapdiscussie is van ondergeschikt belang in het licht van de BV-GR discussie.

Opeens klinkt het een stuk aantrekkelijker om de Provincie NH dit project te laten uitvoeren conform hun plan: 220 woningen op Crailo-noord met behoud van veel groen op het Gooise Meren-gedeelte, geen bedrijvigheid en met de optimale burgerparticipatie

Tags: