Gewijzigd bestemmingsplan Emmaschool

Politieke avond: gewijzigd bestemmingsplan Emmaschool

De afgelopen maanden zijn de ouders van de Emmaschool heel actief in het contact zoeken met de gemeenteraad om haast te maken met het proces. Al bijna 20 jaar wachten ouders van de Emmaschool op fatsoenlijke huisvesting voor hun kinderen. Kinderen krijgen les in noodlokalen die hun uiterste houdbaarheidsdatum al jaren geleden bereikt hebben. Je zou denken na 20 jaar komt er nu eindelijk een goede oplossing….maar inmiddels zijn we 4 jaar in het project en juridische procedures verder en weet niemand of en wanneer de school kan verhuizen naar het Lomanplein.

Hart voor BNM heeft oog voor alle betrokkenen in dit dossier en hanteert hierbij 4 uitgangspunten:

  1. Kinderen hebben recht op voldoende tijd en voldoende speelterrein om buiten te spelen, kinderen hebben recht op een school met een goede klimaatbeheersing en voldoende daglicht in de lokalen.

Uit het plan en het gewijzigde bestemmingsplan blijkt het volgende:

Het gebouw aan het Lomanplein is ruim 30 jaar oud en beschikt niet over goede klimaatbeheersing.

De school heeft een klein en onoverzichtelijk schoolplein, dat nog kleiner wordt door allerlei aanbouwen die gepland staan.

De buitenspeeltijden voor kinderen worden in het gewijzigde bestemmingsplan beperkt, omdat het schoolplein te klein is voor de hoeveelheid kinderen (420) en zij te veel geluid produceren dat (volgens normen) acceptabel is voor de buurt. Dit betekent dat bij een warme dag, ze niet extra naar buiten mogen. Tevens wordt er in 3 groepen roulerend buitengespeeld, waardoor kinderen in de school de halve dag het geluid van spelende kinderen horen.

Op het schoolplein staat een monumentale rode beuk, die in lente, zomer en herfst daglicht uit de lokalen, die nog aangebouwd moeten worden, zal houden.

 

  1. Voorzieningen moeten gespreid worden in de gemeente en niet geconcentreerd in een bepaalde wijk.

Uit de actuele gegevens en de leerlingenprognoses blijkt dat er een sterke teruggang in leerlingenaantallen is in het voedingsgebied van de Emmaschool en dat de Comeniusschool (ook een school in de stichting Talent Primair voor openbaar onderwijs) rond de 100 leerlingen zal komen na de zomervakantie. De school kan rond de 225 kinderen huisvesten in de school. Talent Primair verhuurt de helft van de school aan de SKBNM. Echter de gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting voor scholen en niet voor kinderopvang, dat is strijdig met een goede marktwerking. Er is dus in de Comeniusschool ruimte voor ongeveer 125 kinderen. De Comeniusschool staat in Naarden, waar een groot deel van de kinderen van de Emmaschool vandaan komen. Een gemeente bouwt m2 school naar de behoefte die er is in een voedingsgebied.

De Emmaschool heeft nu 380 kinderen en past met 250 kinderen in het gebouw op het Lomanplein. Dan blijft er voldoende buitenruimte over voor de kinderen, kunnen ze meer buitenspelen, is er minder overlast van de rode beuk, omdat er geen aanbouwen nodig zijn. En past de grootte van de school ook in de buurt.

 

  1. Een school moet de vrijheid hebben om zelf haar beleid (pleinrooster, aantal kinderen per klas etc. te bepalen).

Als partij gaat het ons veel te ver dat een school in een bestemmingsplan allerlei zaken krijgt opgelegd die een school kunnen beperken in het maken van beleid. Het opgelegde pleinrooster en en het ‘maximum’ aantal leerlingen per groep staat haaks op de zelfstandigheid en vrijheid van een school om beleid te maken.

 

  1. Een buurt/wijk moet beschermd worden als er bestemmingsplannen/ beschermde dorpsgezichten zijn die grote ontwikkelingen tegengaan.

Bestemmingsplannen en beschermde dorpsgezichten zorgen ervoor dat we een bepaalde rechtszekerheid hebben en dat er niet zomaar een snelweg naast je huis kan worden gelegd of een groot kantoorpand kan worden gebouwd. De gemeente hanteert strenge regels bij particulieren die op kleine punten willen afwijken van geldende bestemmingsplannen en zo hoort het ook. Echter als de gemeente de projectontwikkelaar is, blijkt het toch anders te gaan en worden met veel druk en gemeenschapsgeldverslindende rechtzaken plannen doorgedrukt die niet passen in het bestemmingsplan.

Hart voor BNM vindt dat hier met 2 maten wordt gemeten en dat ook de gemeente zich moet realiseren dat bestemmingsplannen er niet voor niks zijn.

 

  1. Een bestemmingsplanwijziging moet te handhaven zijn.

Uit het gewijzigde bestemmingsplan wat nu voorligt met een opgelegd pleinrooster, een soort verbod om op andere tijden buiten te spelen, het ‘maximum’ aantal kinderen per klas, het roulerend buitenspelen met maximaal 140 kinderen etc. komt een niet te handhaven situatie. Moet de gemeente dadelijk een BOA gaan inhuren om elke dag te tellen of er niet meer kinderen buitenspelen of langer buitenspelen dan is vastgelegd in het bestemmingsplan?

 

Wat wil Hart voor BNM:

  1. De Emmaschool en de kinderen verdienen een snelle en haalbare oplossing en niet jarenlange juridische gevechten die een uiteindelijke oplossing alleen maar uitstellen. Het voorliggende plan moet dus aangepast worden, naar een haalbaar alternatief.

 

  1. Er moet een school gebouwd worden naar behoefte en we willen spreiding van voorzieningen over de wijken en niet geconcentreerd op één plek. De Emmaschool en de Comeniusschool bevinden zich in één voedingsgebied als openbare basisscholen. De Comeniusschool heeft ruimte voor ongeveer 125 kinderen en het gebouw, het speelterrein en de voorzieningen aan het Lomanplein zijn goed geschikt te maken voor 225 – 250 kinderen, dit past ook in de buurt. De Comeniusschool en de Emmaschool zullen dus samen moeten gaan en kunnen op 2 locaties perfecte schoolvoorzieningen in hetzelfde voedingsgebied bieden. Daarbij is er voor kinderen voldoende ruimte en tijd om buiten te spelen en is een opgelegd pleinrooster, danwel een maximum aantal kinderen per klas niet nodig.

 

  1. Tevens vraagt het gebouw op het Lomanplein om serieuze investeringen om de klimaatbeheersing voor de school goed te regelen en om een slag te maken in duurzaamheid. Hart voor BNM wil dat hierin meer geïnvesteerd wordt dan nu is opgenomen in de plannen en dit kan budgetneutraal gebeuren doordat er geen aanbouwen meer nodig zijn.