De bibliotheek Gooise Meren komt in zwaar weer

De bibliotheek Gooise Meren komt in zwaar weer. Voor 2018 staat er een bezuiniging van € 250.000 euro opgenomen. Marian Buvelôt, directeur van de bibliotheek, legt uit wat mogelijk de gevolgen zullen zijn van de bezuinigingen:

“Als deze bezuiniging wordt doorgezet, dan is er de kans dat de vestigingen in Muiden en Naarden en het servicepunt in Muiderberg gesloten moeten worden en de openingstijden in Bussum worden verminderd.

Wat is nu de situatie van de bibliotheek?

“De afgelopen jaren is verschillende malen  de kaasschaaf over de subsidiering van de bibliotheek gegaan,  terwijl wij, sinds januari van dit jaar met minder geld substantieel meer dienstverlening ontwikkelen  en aanbieden.  Dat zie je terug in producten als Themaochtenden, cursus Digisterker, DigiTaalhuis, Meeleesclub, Boekstart in de Kinderopvang en de VoorleesExpress. We zijn een onmisbare schakel in onderwijs, het tegengaan van taalachterstand en laaggeletterdheid. Ook hebben we een belangrijke functie in de gemeenschap voor informatievoorziening, ontmoeting, maar ook het begeleiden van werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt middels werkervaringsplekken. Daarbij maken alle scholen in de kernen intensief gebruik van de bibliotheek.”

Waarom moeten vestigingen gesloten worden bij bezuinigingen?

“In 2016 is er een overeenkomst gesloten met de gemeenten van Weesp, Wijdemeren en Eemnes voor de periode 2017-2020. Als bijlage bij deze overeenkomst ligt er bibliotheekbeleid, geformuleerd door de gezamenlijke deelnemende gemeenten. In dit beleid wordt gekozen voor gezamenlijk  ontwikkelen van dienstverlening  die aansluiting vindt bij het sociaal domein en het onderwijs.  Voorbeelden hiervan zijn: We werken laagdrempelig en preventief.  De gemeenten bekostigen samen een backoffice wat betekent dat mogelijke bezuinigingen ten laste komen van de frontoffice d.w.z. beperken van openingstijden of zelfs sluiten  van vestigingen.

Zijn er andere oplossingen?

“Ja, die zijn er en hierover zijn we in gesprek. Wij bieden op dit moment veel dienstverlening in het kader van het Sociaal Domein, de WMO en onderwijs en hier zijn vaak aparte  subsidies voor. Door anders naar de bibliotheek te kijken en haar maatschappelijk  bredere maatschappelijke functie te erkennen kan mogelijk met verschuiving van middelen een deel van de dienstverlening gefinancierd  worden uit een andere subsidiestroom.  Dit doet ook recht aan de nieuwe positie van de bibliotheek, die deze taken uitvoert op advies van de overheid. De gemeente staat positief tegenover dit idee.”