DE BEGROTING VAN GOOISE MEREN 2017 – 2020

DE  BEGROTING VAN GOOISE MEREN 2017 – 2020 in 10 punten van Hart voor BNM

Vanavond 2 november om 20.30 raadsvergadering begroting Gooise Meren 2017- 2020 in Stadhuis Naarden

 1. Sluitende begroting op de lange termijn door opnieuw woonlastenverzwaring voor Bussumers (voor Naarders en Muiders zijn de woonlasten nog steeds lager dan voor de fusie) en met grote financiële risico’s (o.a. KNSF-dossier)
  Hart voor BNM wil meer inkomsten genereren door gemeentelijk vastgoed beter te onderhouden (voor hogere huur of hogere inkomsten bij verkoop).
  Hart voor BNM wil een strakker financieel beleid op projecten en financiële drama’s, zoals bij de brug op de Oud Blaricummerweg in Naarden, voorkomen.
  Hart voor BNM wil graag samenwerken met projectontwikkelaars, maar wil niet in een wurggreep komen, waarbij de volksvertegenwoordiging en de burgerparticipatie buiten spel wordt gezet.
 2. Onze economische positie verslechtert en het college denkt met toerisme, waterrecreatie en aansluiting bij het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en de MRA (MetropoolRegio Amsterdam) dit te verbeteren.
  Hart voor BNM wil een stevig economisch beleid met als visie ‘Een sterke economie maak je samen’ en daarin de volgende zaken regelen:- een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor midden en kleinbedrijf (de ondernemers worden beter gefaciliteerd bij vestiging in de gemeente en gefaciliteerd met als doel financieel gezond te blijven
  – een aantrekkelijk centrum in Bussum realiseren met groen, woningen en levendige ontmoetingsplekken, waardoor de winkelleegstand zal afnemen
  – een gelijk parkeerbeleid in de gehele gemeente voor ondernemers waarbij ondernemers met name in Bussum niet langer de melkkoe zijn van het gemeentelijk parkeerbeleid, parkeertarieven voor ondernemers worden in de gehele gemeente gelijk getrokken
  – Het industrieterrein in Naarden wordt als voorbeeld gesteld voor de hele gemeente en met name de industrieterreinen in Bussum kunnen aantrekkelijker vestigingsplaatsen zijn als deze opgeknapt worden.Hart voor BNM ziet niets in meer energie steken in toerisme en waterrecreatie, omdat Muiden en Naarden kernen zijn waar gewoond wordt en busladingen vol toeristen zal de leefbaarheid van die kernen aantasten.
 3. De werkloosheid neemt toe, terwijl in gemeentes om ons heen de werkloosheid juist afneemt. In de begroting wordt de aanname gedaan dat het ons lukt binnen twee jaar de taakstelling van 40% minder uitkeringsgerechtigden en 100 statushouders aan het werk te behalen. Zo niet dan kost ons dat jaarlijks ongeveer €3 miljoen op de begroting.
  Hart voor BNM vindt dat een gezonde economie en verbetering in de werkgelegenheid hand in hand gaan. Ze kunnen niet los van elkaar gezien worden en vragen ook één portefeuillehouder en niet twee zoals nu. De werkgelegenheid moet omhoog in Gooise Meren om de grote taakstellingen te kunnen behalen. Goede begeleiding is essentieel om langdurig werklozen en statushouders aan een baan te helpen
  Hart voor BNM vindt dat de gemeente veel strenger moet controleren op de inzet van vrijwilligers door bijvoorbeeld Versa en Vivium, omdat verdringing van ‘echte’ banen plaatsvindt en dit ten koste gaat van de werkgelegenheid.
  Hart voor BNM wil dat de gemeente jongeren snel en actief helpt aan een betaalde baan om te voorkomen dat ze in een uitzichtloze positie terechtkomen.
 4. De vergrijzing neemt toe. 67% van de inwoners van Gooise Meren valt niet in de arbeidsleeftijd. Doorstroming uit (sociale) huurwoningen en goedkope koop stagneert door tekort aan (betaalbare) huur- of koopwoningen specifiek voor ouderen. Doorstroming stagneert ook omdat de oudere door een lange huurtijd een goedkoop huurtarief heeft gehouden en verhuizing een forse huurverhoging betekent. Hierdoor kunnen jongeren en jonge gezinnen niet instromen in Gooise Meren en vergrijst de bevolking in hoog tempo.
  Hart voor BNM wil dat er veel actiever wordt ingezet op het realiseren van sociale huurwoningen in woningbouwprojecten en dat leegstaand (gemeentelijk) vastgoed geschikt wordt gemaakt voor sociale huur.
  Hart voor BNM wil dat in het centrum van Bussum appartementen voor ouderen en jongeren worden gerealiseerd (bijvoorbeeld op het Scapinoterrein en in Mariënburg). Ook willen we dat ouderen financieel geholpen worden met doorstromen.
 5. De klantgerichte dienstverlening aan de inwoner wordt verbeterd door de digitale dienstverlening van de gemeente door te ontwikkelen.
  Hart voor BNM wil dat niet alleen de digitale dienstverlening, maar alle dienstverlening verbetert: brieven, emails en telefoontjes op tijd beantwoord worden en aan de balie moeten mensen zonder toegang tot internet een afspraak kunnen maken. Ook moet het mogelijk blijven om zonder afspraak geholpen te worden.
  Hart voor BNM wil minder validen tegemoet komen door zonder extra kosten aan huis documenten aan te kunnen vragen en thuis bezorgd te krijgen.
 6. Handhaving blijft hetzelfde volgens de begroting. Extra doelen worden niet gesteld en dit is opmerkelijk gezien het feit dat recent nog bijna een 2 meter hoog hek
  gebouwd zou worden om de ernstige overlast van jongeren tegen te gaan.
  Hart voor BNM vindt dat er veel taakstellingen liggen op het gebied van handhaving: minder overlast van hangjongeren, minder overlast van foutparkeerders, optreden bij gevaarlijke verkeerssituaties etc. Dit vraagt meer fte BOA’s en wijkagenten en dus een hoger budget.
 7. Jeugd krijgt weinig aandacht in de begroting. Elke verkiezing wordt beloofd jongeren iets te bieden waar ze legitiem mogen hangen. Nu zijn ze opgejaagd wild: van parkje naar pleintje naar speeltuin. Eigenlijk mogen ze nergens ‘hangen’.
  Hart voor BNM wil jongeren faciliteren door samen op zoek te gaan naar plekken waar ze overdekt kunnen hangen en door samen initiatieven te ontplooien zoals de herinrichting van het skatepark.
  Hart voor BNM wil ook op korte termijn een thema uur over jongeren organiseren om samen met jongeren een nota jeugd te maken met concrete acties.
 8. Sociaal domein en jeugdzorg blijft een algemeen verhaal in de begroting. Wat Gooise Meren nu concreet wil en hoe is niet duidelijk. Ook hoe we er nu voor staan en wat de evaluaties laten zien is onbekend.
  Hart voor BNM wil een betere voortgangscontrole op de jeugdzorg en het sociaal domein waarbij toetsing aan kwaliteitscriteria een vereiste wordt.
  Hart voor BNM wil ook dat de rekeningen van hulpverleners direct worden betaald en niet pas na afronding van het hulpverleningstraject.
 9. Voor een betere burgerparticipatie gaan we het programma Doe-democratie verder ontwikkelen. De burgerparticipatie is op een laag niveau in Gooise Meren. Bij grote wijzigingen in leefomgeving, denk aan een tweemeter hoog hek, denk aan luide rinkelende bellen en een onveiligere spoorwegovergang naast je huis en denk aan een groot evenement voor je deur, behoort een goede burgerparticipatie aan vooraf te gaan. Hierin faalt de gemeente nu. Ook worden verwachtingen van burgerparticipatie niet goed gemanaged
  Hart voor BNM wil dat burgerparticipatie een prominentere plek krijgt in de besluitvorming en dat inwoners het recht hebben op burgerparticipatie als er grote veranderingen zijn in hun leefomgeving.
  Hart voor BNM wil tevens dat inwoners in staat worden gesteld om in te spreken bij de gemeenteraad ook over onderwerpen die niet op de agenda staan, maar die hen direct in de leefomgeving raken.
 10. Behoud van cultuurhistorisch erfgoed is een ondergeschoven kindje in deze begroting, terwijl dit één van de belangrijkste karakteristieken is van Gooise Meren. Muiden, Muiderberg en Bussum lopen achter in het benoemen van gemeentelijke monumenten. Klooster Mariënburg in Bussum staat symbool voor de traagheid van de voormalige gemeentes. Tientallen gebouwen wachten op een beschermde status. Ook beschermde stads- en dorpsgezichten vragen om aandacht, want handhaving vindt niet plaats.
  Hart voor BNM wil dat er ambtenaren worden getraind in handhaving op beschermde stads- en dorpsgezichten.
  Hart voor BNM wil dat met name bijzondere panden in Muiden, Muiderberg en Bussum die al jaren wachten z.s.m. beschermd worden met een gemeentelijke monumentenstatus.
  Hart voor BNM wil dat er beter wordt samengewerkt met specialisten op het gebied van behoud cultuurhistorisch erfgoed zoals het Kuypersgenootschap.